javascript
  

اعمال پوشش های پودری

پوشش های پودری با استفاده ازسه روش بستر سیالی، پاشش کرونا و پاشش ترابیو بر روی سطوح اعمال می شوند.
در روش بسترسیال، ابتدا زیرآیندها پیش گرم می شوند سپس وارد محفظه ای می شوند که پودر توسط فشار باد در فضا معلق است. این ذرات پودر بر روی سطوح پیش حررات داده شده قرار می گیرند . ضخامت اعمال شده دراین روش معمولاً بالاترازدیگر روش ها می باشد.
در دو روش دیگر ذرات علاوه بر نیروی فشار باد، تحت تأثیر نیروی الکتریکی نیز قرار می گیرند.

اعمال به روش کرونا

 • وجود منبع ولتاژ بالا
 • ایجاد میدان الکتریکی در فضای بین گان و قطعه
 • یونیزه شدن مولکول های اکسیژن هوا در میدان الکتریکی
 • برخورد ذرات پودر با خطوط میدان الکتریکی و باردار شدن پودر
 • جذب ذرات پودر به قطعه اتصال
 

اعمال به روش ترابیو

در روش اعمال به روش ترابیو، ذرات پودر در اثر برخورد با جداره لوله ی تفنگ پاشش الکترون خود را از دست می دهند و دارای بار مثبت میشوند و بر روی زیرآیند قرار می گیرند.
پخت پوشش های پودری
همانگونه که در معرفی پوشش های پودری ترموست بیان شد، این پوشش ها جهت دستیابی به خواص نهایی خود در شرایط متفاوت، شبکه ای می شوند.
فرآیند پخت در سه مرحله انجام می شود:
 • ذوب ذرات پودر
 • هم ترازی فیلم رنگ
 • سخت شدن و شبکه ای شدن
پخت پوشش های پودری
کوره های پخت باید مطابق با دمای پخت بیان شده درمشخصات فنی رنگ ها تنظیم باشند.
برای اندازه گیری رفتار کوره ازنمودار های بدست آمده ازدماسنج های متصل به یک صفحه فلزی استفاده می شود که جهت بررسی وضعیت پخت رنگ ها ، داشتن این نمودارها بسیار ضروری است.

:راه هایارتباطی

شما می توانید از راه های ارتباطی زیر با ما باشید
 • شماره تماس
  031-35550001
 • فکس
  031-35593127
 • موبایل
  0913-3183394
 • نشانی
  اصفهان، بزرگراه شهید آقابابایی، پل تمدن، خیابان کوشش، فرعی دوم،
 • ایمیل
  info@ranginkamaanco.com

سخن مدیر عامل

 با استعانت از خدای مهربان و بهره گیری از برترین مهندسین و پرسنل مجرب و همچنین مدرن ترین دستگاه های روز توانسته ایم در راستای تولید ملی گامی مهم و موثر در جهت عرضه مقاطع فلزی این سرزمین برداشته و نیاز مشتریان و کارفرمایان در سرار کشور را با بهترین کیفیت و بهره بری تامین نماییم امید است با توجه به استقبال مناسب کارفرمایان و مشتریان خود گام های مفیدی در راستای مشتری مداری برداشته . در پایان مدیریت این مجمموعه صنعتی مشتاقانه از دیدگاه ها و نظرات شما همکاران گرامی استقبال میکند مهندس توکل زاده   
شعار شرکت رنگین کمان